MASTER BRAIN - KONKURS WIEDZY TEORETYCZNEJ

KONKURS WIEDZY TEORETYCZNEJ 24 listopada (niedziela)

Konkurencja rozgrywana w parach

12:30 - 13:15 część teoretyczna, pisemna. Etap I: test jednokrotnego wyboru: 45 minut.

15:50 - 16:15 część teoretyczna, ustna, dla pięciu par finalistów. Etap II: prezentacja przed jury.

Warunki udziału w zawodach:

Mistrzostwa mają na celu wyłonienie laureatów, którzy zaprezentują wiedzę niezbędną do wykonania usługi stylizacji paznokci na wysokim poziomie. Stylista paznokci powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów obsługi klienta i aspektów technicznych modelowania paznokci, aby bezinwazyjnie wykonać dowolny zabieg modelowania. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie kompetencji miękkich i twardych, co pozwoli utrwalić poprawne kanony pracy w salonie kosmetycznym.

 

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zgłoszenie uczestnictwa u organizatora - do dnia 10 listopada 2019 r. i uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 200zł za team (dwie osoby) na konto organizatora. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora:

BANK PEKAO SA o/Mysłowice 16 1240 4315 1111 0000 5298 8855
WATS Sp. z o.o. Mysłowice,
Tytuł przelewu: MASTER BRAIN / IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKÓW

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Ogóle warunki konkurencji:

Zadaniem uczestników startujących w Etapie I jest wypełnienie testu jednokrotnego wyboru. Test będzie składał się z 45 pytań nawiązujących do następujących grup tematycznych:

Dezynfekcja i sterylizacja

BHP w pracy stylisty paznokci

Podstawowe przeciwwskazania do wykonywania zabiegów

Metody modelowania paznokci

Metody zdobienia paznokci

Materiały i potrzebne narzędzia

Praca narzędziem rotacyjnym

Trendy i nowinki w stylizacji paznokci

Zagadnienia praktyczne pracy salonu i obsługi klienta

 

Zawodnicy pracują w parach i wspólnie zakreślają JEDNĄ, uzgodnioną wspólnie, poprawną - ich zdaniem – odpowiedź na każde pytanie.

Do Etapu II kwalifikuje się pięć par, które w teście osiągną największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez większą liczbę grup, o przejściu do Etapu 2 decyduje kolejność oddawania formularzy. Kto pierwszy, ten lepszy.

Etap 2 polega na odpowiedzi na trzy główne pytania oraz ewentualne pytania dodatkowe, zadawane przez Jury. Zakres tematyczny będzie oscylował wokół:

ogólnej organizacji pracy gabinetu stylizacji paznokci,

obsługi klienta,

podstaw komunikacji w social mediach.

Uczestnicy mają 30 sekund na naradę, po czym odpowiedzi udziela tylko jeden zawodnik.

Jury może zadawać pytania dodatkowe. Każdy członek jury dokonuje oceny tajnej, a punktacja zsumowana z wynikami osiągniętymi w Etapie 1, pozwoli wyłonić zwycięską parę.

 

Warunki uczestnictwa:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz kryteriów oceny do 7 dni przed rozpoczęciem zawodów. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej oraz profilach imprezy w social mediach.

 

Dodatkowe uwagi i restrykcje

•niedopuszczalne są JAKIEKOLWIEK konsultacje z pozostałymi uczestnikami lub z osobami z widowni. W przypadku nabrania podejrzeń o takim działaniu, sędzia techniczny ma prawo podjąć decyzję o dyskwalifikacji uczestnika.

•W czasie konkurencji niedopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych. W przypadku nabrania podejrzeń o takim działaniu, sędzia techniczny ma prawo podjąć decyzję o dyskwalifikacji uczestnika.

•Zawodnicy i osoby obecne na terenie targów w związku z zawodnikami zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania REGULAMINU TARGÓW – OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA dostępnego na stronie beautyfair.pl a także zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP oraz Instrukcji obowiązujących w obiekcie MCK Katowice.